مدل ها و الگوریتم های GNSS

برای فهم کامل یک سیستم تعیین موقعیت نیاز مبرم به شناخت مدل ها و الگوریتم های GNSS داریم. در این بخش سعی به معرفی مفاهیم مربوط به مدل های مورد استفاده در GNSS داریم. 

مطالب مورد بررسی درباره مدل ها و الگوریتم های GNSS

 • معادلات مشاهدات
  • بررسی تاثیر نسبیت
  • تاخیرهای اتمسفری
  • چرخش فاز موج حامل
  • تغییرات مرکز فاز آنتن
  • بایاس های مربوط به سیگنال
  • نویز مشاهدات
 • ترکیب مشاهدات
 • مدل های تعیین موقعیت
 • برآورد کمترین مربعات
 • فیلتر کالمن
 • روش LAMBDA
 • تست های آماری

ترکیب هایی نظیر wide lane و narrow lane معرفی می شوند. همچنین اطلاعات کاملی درباره مدل های تفاضلی و مطلق ارائه خواهد شد. یکی از مهمترین مباحث، کمترین مربعات و کالمن فیلتر مورد بررسی قرا خواهد گرفت و برنامه های متلب برای انجام آن ارائه خواهد شد. روش کارآمد LAMBDA برای تعیین ابهام فاز به صورت صحیح معرفی و کدهای آن در اختیار کاربران قرار می گیرد. در نهایت در مورد تست های آماری که در مدل ها و الگوریتم های GNSS مورد استفاده قرار میگیرد مطالبی ارائه خواهد شد.

چرخش فاز Phase Wind-Up

یکی از تاثیراتی که در تعیین موقعیت مطلق دقیق PPP مورد نظر قرار می گیرد. تاثیر چرخش فاز و یا Phase Wind-Up می باشد. همان طور که از نام آن مشخص است، این تاثیر فقط بر روی مشاهدات فاز تاثیر می گذارد و در صورت استفاده از مشاهده کد نیاز به درنظر گرفتن آن نیست. …

چرخش فاز Phase Wind-Up ادامه »

آفست مرکز فاز آنتن و تغییرات آن

همان طور که می دانید، در بررسی مدل ها و الگوریتم های GNSS، فاصله اندازه گیری شده بین ماهواره و گیرنده به عنوان یکی از پارامترهای مشاهداتی GNSS شناخته می شود که به آن Range نیز گفته می شود. اگر دقیق تر بخواهیم بیان کنیم، این فاصله، بین مرکز فاز آنتن ماهواره و مرکز فاز …

آفست مرکز فاز آنتن و تغییرات آن ادامه »