دسته‌ها
سرویس های ژئودزی کاربردهای GNSS

سرویس جهانی GNSS-reflectometry

اولین سرویس جهانی GNSS-reflectometry که مربوط به داده های بادهای اقیانوسی است،  MERRBYS می باشد. این سرویس رایگان توسط کمپانی Surrey، مرکز اقیانوس شناسی NOC و آژانس فضایی اروپا ESA به راه افتاده است. کاربران به کمک این سرویس، به مشاهدات مربوط به بادها که توسط گیرنده مخصوص ماهواره TechDemoSat-1 جمع آوری می شوند، دسترسی پیدا می کنند. در شکل زیر […]