ماهواره های مکعبی
خطای چند مسیری
سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای QZSS
راینکس ناوبری