پیش بینی وضعیت آب و هوا با گالیله
ماهواره های مکعبی
سیستم هشدار GNSS