جعبه ابزار GFZRNX

5
(2)

در این نوشته به معرفی جعبه ابزار GFZRNX به عنوان ابزاری برای کار با فایل های RINEX می پردازم. اگر مطالب آی آر ژئودزی را دنبال کرده باشید، در نوشته معرفی فایل راینکس نسخه 3، به معرفی کامل این فایل و اطلاعات داخل آن پرداختم. در اینجا به معرفی جعبه ابزاری مفید برای کار با فایل های راینکس به نام جعبه ابزار GFZRNX می پردازم.

جعبه ابزار GFZRNX

جعبه ابزار GFZRNX توسط Thomas Nischan در سال 2016 تحت حمایت مرکز تحقیقات GFZ آلمان عرضه شد. این جعبه ابزار برای پردازش های مختلف بر روی داده های سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS به خصوص فرمت راینکس طراحی شده است.

فایل های قابل پردازش توسط جعبه ابزار GFZRNX

به کمک این ابزار، میتوان فایل های راینکس زیر را پردازش کرد:

 • فایل راینکس مشاهداتی
 • فایل راینکس ناوبری
 • فایل راینکس هواشناسی

این ابزار توانایی پردازش انواع فایل های راینکس (از نوع بالا) که توسط سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS زیر تولید شده است، را دارا می باشد:

 • (GPS – Global Positioning System (USA
 • (GLONASS – GLObal NAvigation Satellite System (RUS
 • (BEIDOU – Chinese Global and Regional Navigation Satellite System (CHN
 • GALILEO – European Global Navigation Satellite System
 • (IRNSS – Indian Regional Naviagation Satellite System (IND
 • (QZSS – Quasi Zenith Satellite System (JAP

توانایی های جعبه ابزار GFZRNX

به کمک این جعبه ابزار می توان کارهای زیر را انجام داد:

 • تست و تعمیر فایل راینکس
 • تبدیل فرمت راینکس (تبدیل نسخه 2 به 3 و بالعکس)
 • اتصال داده های چند فایل راینکس
 • برش فایل راینکس
 • تولید اطلاعات آماری از فایل راینکس
 • دستکاری کردن داده های فایل راینکس نظیر: تغییر نرخ نمونه برداری، انتخاب یک نوع مشاهده خاص از فایل راینکس، انتخاب یک نوع سیستم تعیین موقعیت خاص از فایل راینکس، حذف یکسری از مشاهدات خاص از فایل راینکس
 • نام گذاری اتوماتیک فایل های خروجی
 • امکان تغییر Header فایل راینکس
 • استخراج داده های اصلی فایل راینکس
 • مقایسه داده های فایل راینکس

همان طور که ملاحظه می کنید، این ابزار کمک شایانی به کار با فایل راینکس می کند.

دانلود جعبه ابزار GFZRNX

از خصوصیات جعبه ابزار GFZRNX می توان به امکان استفاده از آن در سیستم عامل های مختلف اشاره نمود. این ابزار در نسخه های زیر قابل دریافت می باشد. برای دانلود جعبه ابزار GFZRNX کافی است بر روی نسخه مد نظر خود کلیک کنید.

نحوه استفاده از جعبه ابزار GFZRNX

جعبه ابزار GFZRNX یک جعبه ابزار قابل اجرا توسط فرمان های خطی یا command line می باشد. در واقع شما در حال حاضر (تا نسخه 1.05) برای استفاده از این جعبه ابزار، هیچ گونه واسط گرافیکی شبیه به نرم افزار های معمول در سیستم عامل ویندوز نمی بینید. برای اجرای آن در ویندوز باید از cmd.exe استفاده کنید. برای اینکار پس از فراخوانی cmd.exe می توانید از دستور زیر استفاده کنید تا help جعبه ابزار را مشاهده کنید.

gfzrnx_win64 -h

همان طور که  در تصویر زیر مشاهده می کنید، با استفاده از دستورهای مشاهده شده در help این جعبه ابزار می توانید به راحتی کارهای مدنظر بر روی فایل راینکس را انجام دهید.

جعبه ابزار GFZRNX
قسمتی از Help جعبه ابزار GFZRNX

در قسمت زیر تمامی دستورات مورد استفاده در این جعبه ابزار را که در قسمت help به آن اشاره می شود، مشاهده می کنید. برای مشاهده کامل از اسکرول کردن استفاده کنید.

***** USAGE: D:\gfzrnx_win64.exe

   file only or common options
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   [-h]           - show this usage message
   [-help]

   [-finp <file list>]    - input rinex file(s) (std. STDIN).
                 STDIN is only valid for a single file input.

                 the following file name types are supported to derive the
                 nominal epoch/duration information.

                 RINEX-2 file naming

                 ssssDDD0.YYx    - daily   file
                 ssssDDD[a-x].YYx  - hourly   file
                 ssssDDD[a-x]mm.YYx - sub-hourly file

                 RINEX-3 file naming

                 SSSSMRCCC_S_YYYYDDDHHMM_NNN_FRQ_TT.FMT
                 SSSSMRCCC_S_YYYYDDDHHMM_NNN_TT.FMT

                 see Documentation for details

                 splice mode:
                 ------------
                 * list of input files

   [-fout <file>]      - output rinex or statistics file (std. STDOUT)
                 automatic file_name if filename given is "::RX2::" or "::RX3::".

   [-4to9 <file>]      - renaming information for rinex-3 type (re)naming
                 ( NNNN -> NNNNMRCCC / POTS -> POTS00DEU )

   [-f]           - force overwrite of output file if it already exists
                 (std. no overwrite)

   [-sifl]          - perform an operation on a single file if a file list is
   [-single_file]       provided via "-finp"

 [-nomren23 <[s,][mr,][iso]>] - fast nominal output file name for RINEX-2 to RINEX-3 file renaming.
                 RINEX-3 output file name is written to STDOUT.

                  s  - data source (S|R)    (default R)
                  mr - marker receiver number  (default 00)
                  iso - 3 char. iso country code (default XXX)

                 the input parameters can be given in any order.
                 supported input file names nnnnddde.yyt[.cmp] or nnnndddedd.yyt[.cmp]

                 if providing a compressed file all information which is usually taken
                 from file header (sat. system(s), data frequency) has to be given via the
                 command line parameter (see documion for details).

   [-vo <2|3>]        - output RINEX version (std. 3)
   [--version_out <2|3>]

   [-pr3rx2 <list>]     - komma separated list of list of signal priorities used for rinex 3 -> 2 conversion
                 to overwrite the standard settings, see documentation for details.

                 S:n[n...]:STRING

                 S   - satellite System [CEGJRSI]
                 n   - frequency number(s)
                 STRING - prority STRING

                 G:12:PWCSLXYN,G:5:QXI,R:12:CP

   [-errlog <file>]     - store (append) error logs to a file (std. print to STDERR)

   [-smp <num>]       - sampling rate in sec. (std. no sampling / resolution 1 ms)

   [-stk_obs]        - output data statistics information (std. STDOUT)
   [-stk_only]

   [-crux <file>]      - rinex header manipulations definitions for input files

   [-show_crux]       - show crux structure adopted and used by the program

   [-hded]          - perform the header edit ONLY mode (with -crux)

   [-stk_epo <n[:list]>]   - ASCII timeplot of data availability (std. STDOUT)
                 n  - time resolution in seconds
                 list - comma separated list (prn,otp) (std. prn)

   [-ot <list>]       - obs. types list to be used (pattern matching). the list can be given
   [--obs_types <list>]    globaly or sat. system dependent. the sat. system dependent record
                 replaces fully a global one.

                 list can be: [S:]OT1,OT2,...[+S:OT3,OT4,...][+...]

                 S - satellite system [CEGJRSI]
                 OT - observation type identifier

                 L1,L2,C1,C2,P1,P2
                 L1,L2,C1,C2,P1,P2+C:L1,L7,C1,C7+G:L1C,L2W,C1,C2

   [-ots <string>[:<attr>]] - obs. types output sorting
[--obs_types_sort <string>[:<attr>]]
                 the "string" consists of the 1st obs. type id. characters ( e.g. CPLDS ),
                 the "attr" can be [frqasc|frqdsc|frqi,j,...] (frequ. numbers (i,j,...) = 1,...,n),
                 which means a preferred sorting by frequency (ascending,descending or
                 a list of distinct frequency numbers)

   [-prn <prn-list>]     - komma separated list of PRNs to be used
                 range notations are possible G1-32,C01-5,R01-10,E14,E18

   [-no_prn <prn-list>]   - komma separated list of PRNs to be skipped
                 range notations are possible G1-32,C01-5,R01-10,E14,E18

   [-kaot]          - keep all obs. types (including fully empty ones)

   [-rsot <n>]        - remove sparse obs. types.
[--remove_sparse_obs_types <n>] n - defines the % limit of the median number of observations
                   per observation type used to delete an observation type fully.

   [-satsys <letters>]    - satellite system(s) to be used (CEGIJRS) (std. CEGIJRS)
                 C - Beidou
                 E - Galileo
                 G - GPS
                 I - IRNSS
                 J - QZSS
                 R - Glonass
                 S - SBAS

   [-ns <type>]       - output order of navigation records.  type = [time|prn] (std. prn)
   [--nav_sort <type>]     time - sort by time,prn
                 prn - sort by prn,time

   [-split n]        - split input file in <n seconds> pieces
                 - valid only with -fout ::RX2:: or ::RX3::
                 - valid if n is a multiple of 60 seconds.
                 - only supported for single input file

   [-chk]          - extended formal checks on input file (slower)

   [-meta <type[:format]>]  - extract file meta data. the type can be (basic|full).
                 supported formats are json|xml|txt|dump

   [-fdiff]         - compare two rinex files of the same format (major version id.)
                 the two input files have to be given via -finp

   [-site <sitename>]    - use the 4- or 9-char sitename for output filename via automatic file naming
                 or for header editing settings extractions (crux)
                 or for "MARKER NAME" in case it is missing.

   [-kv]           - keep major output version number (2|3) same as in input

   [-q]           - quiet mode

   [-d <sec>]        - file duration (seconds) (std. ignored on input
   [--duration <sec>]                  std. 86400  on output )

   [-epo_beg <EPOCH>]    - first output epoch (<EPOCH> see below)

   [-sei <in|out>]
[--strict_epoch_interval <in|out>] - output epoch interval according to in/output file name
                   (only valid in case of RINEX conform file names)

   [-enb <n>]        - extend the nav. epoch interval by -n and +n seconds
                 (when using strict epoch interval)

   [-use_obs_map <file>]   - use modified obs. types mapping
   [-out_obs_map]      - output std. obs. types mapping


   epoch <EPOCH> parameter
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   mjd       56753  or    56753_123000
   wwwwd      17870  or    17870_12:30:00
   yyyyddd    2014096  or   2014096_123000
   yyyymmdd   20140406  or   20140406_12:30:00
   yyyy-mm-dd 2014-04-06  or  2014-04-06_123000

   all these date types can be combined via '_' with a time string of type:
   hhmmss
   hh:mm:ss


----------------------------------------------------------------------------------------------
┬ر Helmholtz-Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences
 Section 1.1 Space Geodetic Techniques

 see http://semisys.gfz-potsdam.de/semisys [Download -> GFZ Software -> gfzrnx]

 for the manual with license details

 Thomas Nischan, nisn@gfz-potsdam.de
----------------------------------------------------------------------------------------------

 VERSION: gfzrnx-1.10-7329

با توجه به اینکه این جعبه ابزار رابط گرافیکی ندارد، کار کردن با آن در ابتدا پیچیده به نطر می رسد. ولی با توجه به سرعت و کارآیی آن با اندکی حوصله می توانید فایل ها راینکس خود را مورد پردازش قرار دهید. در آینده ای نزدیک فایل آموزش جعبه ابزار GFZRNX در اختیار شما قرار می گیرد.


امیر اللهویردی زاده

محقق در زمینه سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS و تعیین مدار ماهواره های مکعبی CubeSats، ژئودزین سابق، عاشق فضا و تکنولوژی

ORCID iD icon

اکانت توییتر جهت ارتباط سریع:

@AmirAllahvirdi

LinkedinEmailResearchGate

متوسط امتیاز 5 / 5. تعداد رای 2

2 دیدگاه دربارهٔ «جعبه ابزار GFZRNX»

 1. سلام توی سیستم عامل لینوکس چطوری میشه تغییر فرمت فایل مورد نظر به rinex رو انجام داد؟

  1. سلام. وقت بخیر.

   برای تبدیل از راینکس 2 به 3 از دستور زیر استفاده کنید: (به جای YOURFILE نام فایل مورد نظرتان را بنویسید.)

   gfzrnx -finp YOURFILE -fout YOURFILE_rx3

   برای تبدیل از راینکس 3 به راینکس 2 از دستور زیر استفاده کنید:

   gfzrnx -finp YOURFILE -fout YOURFILE_rx2 -vo 2

   اگر می خواهید مشاهده خاصی از راینکس 3 را تبدیل کنید، به دستور بالا، دستور زیر را اضافه کنید:

   -ot G:C1W,L1W,D1W,S1W+C2W,L2W,D2W,S2W+R:C1P,L1P,S1P,D1P,C2P,L2P,S2P,D2P

   مقادیر هرکدام از مشاهدات را که نمی خواهید می توانید حذف کنید.

   موفق باشید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.